Profesionālā pilnveide

2019.gada 30. oktobrī ir nodibināta Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas
profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar nosaukumu ‘’Psiholoģijas
meistardarbnīca’’
.

Tā kā Latvijas Profesionālo psihologu asociācija ir Latvijas psihologu asociāciju
federācijas biedrs īpaši piedalīties izglītības iestādes ‘’Psiholoģijas meistardarbnīca’’
organizētos profesionālās tālākizglītības un pilnveides pasākumos tiek aicināti visi
federācijai piederīgie psihologi.

Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Psihologu likums, Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.
Iestādes juridiskā adrese ir Kronvalda b. 1., 225/4, Rīga, LV1010.
Direktors – Mg. Psych., Jūlija Kuprina
Pilnvarotā persona – Dr.psych., As. Prof. Airisa Šteinberga

Iestādes darbības mērķis ir: izveidot un īstenot profesionālās pilnveides programmu psiholoģijā balstītu sistematizētās profesionālās zināšanās un prasmēs, lai uzlabotu profesionālās kompetences sertifikācijas un resertifikācijas nolūkos, atbilstoši ‘’Psihologu likuma’’ prasībām.

Iestādes uzdevumi ir:
- īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas;
- nodrošināt izglītojamajiem zināšanu un prasmju sistēmiskumu un kvalitāti atbilstoši izvēlētajai profesionālai jomai;
- veicināt profesionālo izaugsmi un meistarības celšanu, sekmējot izglītojamo konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos.

Profesionālās pilnveides prasības resertifikācijai

Lai psihologs tiktu resertificēts, viņam jāpilnveido profesionālā kompetence un profesionālās prasmes vismaz 100 akadēmiskās stundas psihologa sertifikāta spēkā esības laikā. No tām vismaz 70 % profesionālās pilnveides jāveic atbilstoši psihologa
profesionālās darbības jomai, psihologa sertifikāta spēkā esības laika periodā apmeklējot vismaz četrus dažādus profesionālās kompetences un prasmju pilnveides pasākumus. Līdz 30% no nepieciešamā profesionālās pilnveides apjomā var ieskaitīt psihologa profesionālo pilnveidi vispārējo kompetenču, psihologa profesionālās darbības organizācijas jautājumos vai citās psiholoģijas jomās vai pilnveidi ar psiholoģiju saistītās
nozarēs un darbības jomās, sertifikāta spēkā esības laika periodā apmeklējot vismaz trīs dažādus pasākumus.

Profesionālās kompetences un profesionālo prasmju pilnveides programma ietver šādas tēmas:
1) psihologa kompetences un profesionālās prasmes atbilstoši profesionālās darbības
jomai (psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas) metodes, psiholoģiskās konsultēšanas metodes, psiholoģiskās konsultēšanas prasmes, psiholoģiskās palīdzības metodes, psiholoģiskās palīdzības sniegšanas prasmes, jaunākās teorijas, aktualitātes un attīstības tendences psihologa profesionālās darbības jomā, kvalitatīvas psihologa profesionālās darbības veicināšana);
2) psihologa vispārējās kompetences (psiholoģijas zinātnes un profesionālās darbības aktualitātes ārpus profesionālās darbības jomas, psihologa ētika, novitātes psiholoģijas jomā un ar psiholoģiju saistītās nozarēs un darbības jomās, u.c.);
3) psihologa prakses darbības nodrošināšanas kompetences (psihologa profesionālās darbības juridiskie un finanšu aspekti, psihologa profesionālās darbības organizēšana un nodrošināšana, u.c.).