Psihologu sertifikācija

No 2018. gada 1.janvāra spēkā stājas Psihologu likums. Atbilstoši izveidotajai sertifikācijas sistēmai likums regulē psihologu profesionālo darbību, nosaka izglītības un kompetenču prasības, psihologu profesionālās darbības jomu iedalījumu, psihologa pienākumus un tiesības.

2018. gada 29. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 301. Noteikumi regulē psihologu reģistrācijas, sertifikācijas un resertifikācijas kārtību. Atbilstoši augstāk minētiem normatīviem aktiem Psihologu sertifikācijas procesu nodrošina Latvijas Psihologu Asociāciju Federācijas biedri.

Latvijas Psihologu Asociāciju Federācijas pārstāvji Sertifikācijas padomē:
Olga Vlasenko, Evelīna Mūze

Latvijas Psihologu Asociāciju Federācijas pārstāvji Sertifikācijas komisijās:
1) Izglītības un skolu psiholoģijas joma: Anda Suharevska, Amanda Zariņa, Olga Timofejeva
2) Klīniskās un veselības psiholoģijas joma: Ilona Skuja, Svetlana Stepule, Anita Ērgle
3) Organizācijas psiholoģijas joma: Irina Igoņina, Oksana Meišele, Ilze Ušacka
4) Konsultatīvās psiholoģijas joma: Inga Šulce, Iveta Pletčere-Muižniece, Ļubova Kuderko
5) Juridiskās psiholoģoijas joma: Irina Samoilova, Ineta Dabiņa
6) Militārās psiholoģijas joma: Inga Igaune, Sandra Landrātova

Izglītības Valsts Kvalitātes Dienests (IKVD) veic tehnisko nodrošinājumu psihologu sertifikācijai.
Visu informāciju par sertifikācijas procesu var atrast IKVD mājas lapā http://www.ikvd.gov.lv sadaļā "Psihologiem"