Resertifikācija

Atbilstoši Psihologu likuma 9. pantam (3) punktam uz resertifikāciju ir tiesīgs pretendēt sertificēts psihologs, kurš:
1) ir veicis psihologa profesionālo darbību psihologa sertifikātā norādītajā psihologa profesionālās darbības jomā;
2) ir nodrošinājis sadarbību ar psihologu–pārraugu savstarpēji noslēgta līguma ietvaros;
3) ir pilnveidojis savas profesionālās prasmes un kompetenci.

Psihologu likuma 9. panta (5) 3) punkts nosaka:
prasības attiecībā uz psihologa profesionālās darbības apjomu, sadarbības ar psihologu–pārraugu apjomu un, tai skaitā, - profesionālo prasmju un kompetences pilnveidošanas apjomu, kas nepieciešams resertifikācijai.


Lai persona tiktu resertificēta atbilstoši MK noteikumu Nr. 301 ‘’Psihologu noteikumi’’ 40. punktam ir

- jāveic psihologa profesionālā darbība tajā psihologa profesionālās darbības jomā, kurā tā ir sertificēta, vismaz 700 stundas psihologa sertifikāta spēkā esamības laikā;

- jāpilnveido profesionālā kompetence un profesionālās prasmes vismaz 100 akadēmiskās stundas psihologa sertifikāta spēkā esamības laikā;

- jāsadarbojas ar sertificētu psihologu-pārraugu vismaz 35 akadēmiskās stundas – individuāli vai 70 akadēmiskās stundas, ja personas pārraudzība notiek grupā, psihologa sertifikāta spēkā esamības laikā.